Vad innebär ett förlängt räkenskapsår?

Ett Förlängt Räkenskapsår innebär att det vanliga räkenskapsåret som omfattar 12 kalendermånader, har förlängts. Ett räkenskapsår är en period för vilken ett företag ska sammanfatta sin ekonomiska verksamhet. Antingen i ett bokslut eller en årsredovisning. För privatpersoner gäller kalenderåret som räkenskapsår medan exempelvis aktiebolag kan använda andra perioder än det vanliga kalenderåret (så kallat “brutet räkenskapsår”).

 

När kan räkenskapsåret förlängas?

Enda gången frågan om att förlänga ett räkenskapsår kan bli aktuell, är det år då företagets bokföringsskyldighet inträder. Eller, ifall företaget skulle besluta sig för att lägga om sin bokföringsperiod. En omläggning ska anmälas till Bolagsverket. Denna kan bara ske med tillstånd av Skatteverket (om inte omläggningen sker till vanligt kalenderår). Om du bedriver enskild firma behöver du dock inte tänka på förlängd bokföringsperiod, eftersom enskilda näringsidkare alltid ska använda kalenderåret.

 

Förlängd bokföringsperiod för aktiebolag

Aktiebolag kan själv bestämma vilken bokföringsperiod de vill använda. Bokföringsperioden ska anges i bolagsordningen och ska vara 12 månader. Samt börja den första dagen i valfri månad. Det första räkenskapsåret börjar emellertid den dag som bolaget registreras av Bolagsverket och företaget kan därför välja att förlänga räkenskapsåret till max 18 månader för att slippa upprätta ett extra bokslut över perioden mellan registreringen och början på den bokföringsperiod man tänkt sig.

 

För fler frågor kring ditt räkenskapsår, kontakta oss på Bfree!

Om du precis har startat din verksamhet eller planerar att lägga om ditt räkenskapsår, så kan det bli aktuellt med förlängt räkenskapsår. Annars är det inget man behöver tänka på. Skulle det komma upp fler frågetecken kring hur du sköter din firma och bokföringen, hjälper vi på Bfree dig gärna. Besök fler delar av vår hemsida eller kolla in vår youtubekanal för mer intressanta artiklar och videor!

 

Så här gör du för att bokföra påminnelseavgift

Ibland kan det vara svårt att förstå hur man ska bokföra påminnelsevgift. En påminnelseavgift uppstår oftast när en kund inte betalat sin faktura i tid. Vid dessa tillfällen har du som företag all rätt att skicka en påminnelse till kunden. Liksom alla andra inkomster måste erhållna påminnelseavgifter också bokföras. I den här artikeln får du lära dig hur det går till.

 

Så bokför du påminnelseavgifter rätt

I grund och botten ska avgifterna bokföras på samma sätt som vid bokföring av försäljning, avgiften är även momsfri. Kreditering ska ske på ett inkomstkonto, till exempel konto 3004 för momsfri försäljning inom Sverige, eller på konto 3100 för momsfria intäkter (ifall ditt företag använder sig av en förenklad kontoplan). Samtidigt ska även påminnelseavgiften debiteras på ett tillgångskonto, konto 1510 för kundfordringar.

 

Fakturaavgiften måste också bokföras

Precis som andra affärshändelser såsom påminnelseavgiften, ska fakturaavgiften också bokföras. Du bokför fakturaavgiften på konto 3540 “faktureringsavgifter”. Du kan alternativt (vilket även är vanligt) bokföra avgiften på samma konto som för intäkten för den försäljning som fakturan avser. Momssatsen för avgiften är densamma som för den aktuella försäljningen av varan eller tjänsten. Viktigt är även att fakturaavgiftens storlek har avtalats i förhand för att den ska bli bindande för mottagaren.

 

Läs fler artiklar på vår hemsida för att lära mer om bokföring!

Vi hoppas denna korta summering givit dig en bra överblick i ämnet bokföra påminnelseavgift. Du alltid är välkommen att kontakta oss på Bfree för mer information och även konsultation, här på hemsidan finns både artiklar och videokurser, allt relaterat till det vi kan bäst, bokföring. Läs exempelvis artikeln bokföra utdelning, som förklarar exakt hur du både bokför och skattar vid utdelning.

 

Eget kapital kan enkelt beskrivas som företagets skuld till dig som ägare. Det kan även beskrivas som företagets egna medel i motsats till främmande kapital, det vill säga inlånade medel. Eget kapital redovisas som en post i företagets balansräkning som visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.

 

Hur beräknas eget kapital i enskild firmor?

Du räknar enkelt ut det egna kapitalet genom att ta företagets tillgångar minus företagets skulder (EK = T – S). Det egna kapitalet består av ägarnas insättningar med justering för eventuella uttag, årets vinst samt upparbetade vinstmedel (alltså tidigare års vinster). En insättning av ägarenöeder till en ökning medan ett uttag leder till en minskning av det egna kapitalet. På samma sätt förhåller det sig med årets resultat. Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet samtidigt som ett negativt resultat minskar detsamma.

 

Skillnader mellan det egna kapitalet i aktiebolag och enskild firma

När det gäller aktiebolag brukar det egna kapitalet delas upp i fritt respektive bundet kapital. Fritt eget kapital kortfattat kan beskrivas som de medel som bolaget kan dela ut till ägarna. Det bundna kapitalet är däremot inte är utdelningsbart och består av bland annat aktiekapitalet. Uppdelningen i fritt och bundet kapital behöver dock inte göras av dig som bedriver enskild firma.

 

För att få bättre koll på detta och mycket mer, surfa vidare på vår hemsida!

Lär man sig grundprinciper som eget kapital brukar det ofta kännas lättare att driva sitt företag. Skulle fler funderingar uppstå kring andra delar av företagsekonomin, är du alltid i trygga händer hos oss på Bfree och är alltid välkommen att höra av dig.

 

Bokföra representation – Så gör du

Att bokföra representation handlar om att bokföra olika aktiviteter, och därmed följande utgifter som ett företag kan initiera i syfte att inleda eller upprätthålla en god kontakt med medarbetare eller kunder. Det finns flera former av representation, som brukar delas in internt och externt. Inom intern representation, inriktar man sig på medarbetarna. Pengarna går exempelvis till personalfester, kurser eller teambuilding-aktiviteter för att få medarbetarna att lära känna varandra bättre och skapa bättre sammanhållning. Extern representation handlar om intressenter med direkta kopplingar till företaget, det kan vara kunder, konsulter, leverantörer eller affärspartners. Det kan i sådana fall handla om att att bjuda på förfriskningar eller enklare förtäring av mindre värde, eller att ordna biljetter till teater eller sportevenemang.

När är representationskostnader avdragsgilla?

Kostnaderna för representation måste ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten för att vara avdragsgilla. Kostnaderna får inte heller överstiga vad som kan anses befogat. Internt måste alltså exempelvis personalfesten eller kursen vara riktad till endast medarbetare och arrangemanget ska vara gemensamt riktat till alla deltagare. Det får inte heller pågå längre än en vecka, eller vara en aktivitet som återkommer regelbundet. Beloppsramarna är samma för intern och extern representation.

Så här bokför du representationer

BAS-kontoplanen används vanligtvis när du går tillväga med att bokföra ugifterna. Du börjar med att gå in på kontogrupp 60 – Övriga försäljningskostnader, för att fylla i dina representationskostnader. Under gruppen hittar du kontot 6070 – Representation. Kontot 6071 är avsett för avdragsgilla kostnader och 6072 är avsett för ej avdragsgilla kostnader. Dessa konton utgör utgiftskonton och kostnaderna ska därför bokföras på debetsidan.

Ifall du har fler frågor…

Vi på Bfree hoppas denna korta artikel om representationer och hur de bokförs har hjälpt dig. För djupgående rådgivning kring hur du löser dessa frågor för just ditt bolag, är du mycket välkommen att kontakta oss! Kolla även vår videokurs Avdragsskolan på bfree.se!

 

Den som bedriver en enskild firma får göra avdrag för kostnader med anknytning till firmans verksamhet. Enkelt uttryckt innebär det att du får dra av en kostnad som du har haft från dina inkomster. Genom ett avdrag minskar alltså din beskattningsbara inkomst och du får  därigenom betala mindre skatt. Genom att använda de möjligheter till avdrag som finns kan du alltså spara åtskilliga tusenlappar som du kan använda för att återinvestera i ditt företag.

Vilka avdragsmöjligheter finns?

Det som avgör ifall en kostnad är avdragsgill är ifall den har en tillräckligt stark anknytning till den verksamhet som bedrivs i firman. Personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla och ifall du får göra avdrag för exempelvis en inköpt dator beror därför på om den används i firmans verksamhet eller om den bara används privat. Exempel på kostnader som är avdragsgilla kan vara utgifter för kontorsmaterial, hyra av lokal eller personligt pensionssparande.

När ska avdrag enskild firma göras?

När ett avdrag ska göras beror på vad det rör sig om för kostnad. Ofta är den avgörande frågan vilken period kostnaden kan anses höra till. Rör det sig om en kostnad som enbart hänför sig till det aktuella året eller hänför den sig till flera år? I det senare fallet ska kostnaden ofta spridas ut över flera år. För inventarier gäller som huvudregel att så kallade “värdeminskningsavdrag” ska göras, vilket innebär att kostnaden ska spridas ut över de år som inventarien används. Avdrag ska alltså göras med en viss del av den totala inköpssumman för varje år. För inventarier som är av mindre värde (anskaffningspris under 22 400 kr) kan man emellertid göra avdrag för hela kostnaden samma år som inköpet har skett.

Kostnadseffektivt att ha koll på hur man gör med avdragen!

Det kan vara väldigt lönsamt att veta hur du gör avdrag. Det minskar dina skatteutgifter och de sparade pengarna kan istället användas till investeringar i din firma. Förhoppningsvis har du lärt dig lite mer om möjligheterna till avdrag genom den här artikeln. Kolla även våra videokurs avdragsskolan på bfree.se. Vi på Bfree hjälper dig i dina beslut och frågor kring bokföring. Surfa vidare på vår hemsida för mer information!

Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden?

Det är en fråga många ställer sig. För dig som aldrig hört talas om de två, är de två metoder som du väljer mellan att arbeta efter i hanteringen av bokföringen.

Skillnaden mellan fakturerings- och bokslutmetoden

Om vi går rakt på sak och förklarar begreppen, så betyder faktureringsmetoden att bokföringen av en affärshändelse görs när en kundfaktura skapas, respektive när en leverantörsfaktura kommer in till företaget. Bokslutsmetoden, även kallad kontantmetoden, handlar däremot om att företaget löpande under året bokför de fakturor som skickas iväg och kommer in först när de betalas. Momsen redovisas samtidigt som betalningen sker med denna metod.

Fakturerings- eller bokslutsmetoden, vilken metod bör man välja?

Som mindre företag kan det vara svårt att veta vilken metod man ska välja för sin bokföring. Det går att välja mellan båda metoderna, men viktigt här är att välja en av dem och hålla det konsekvent. Företag som har en omsättning på mer än 3 miljoner kronor får dock inte använda sig av bokslutsmetoden. Om företaget använder faktureringsmetoden, bokför man moms tidigare än om man använder bokslutsmetoden. Beroende på hur företagets verksamhet ser ut så kan detta medföra fördelar ur likviditetshänsyn. Fakturametoden innebär dock även att företaget måste bokföra alla fakturor direkt och inte kan vänta tills in- eller utbetalning sker. Och oavsett, vid bokslut så måste även i boksluts/kontantmetoden utestående fakturor periodiseras så att de hamnar på rätt bokföringsår.

Det är svårt att säga hur man bör göra, faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden är en svår fråga att svara på rak arm. Men, det är viktigt att kunna överväga vad som fungerar bäst för just ditt företag, dock brukar vi rekommendera fakturametoden i början, då det ger en något bättre bild över företagets ekonomiska ställning.

För mer vägledning i frågor om bokföring, är du varmt välkommen att kika vidare på hemsidan eller kontakta oss på Bfree Accounting!

 

 

Ett aktiebolags årsstämma kan besluta om utdelning. I sådant fall ska ett bestämt belopp, per aktie, utgå till bolagets aktieägare. Beslutet baseras normalt sett på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse. Att bokföra utdelning är relativt lätt, konteringen i sig och beskattningen, bland annat, varierar inte speciellt mycket bland småföretag.

Bokföra utdelning – Så gör du

När utdelning beslutas brukar man överföra den beslutade utdelningen från konto 2098 till 2898, outtagen utdelning. Detta kan göras genom en manuell verifikation i ditt bokföringsprogram. När den sedan betalas ut till ägaren bokförs det enligt följande när bankkontot avstäms; 2898 Debet och 1930 Kredit. Skatten som uppstår (20%) är ägarens privata kostnad och behöver därför inte bokföras i företaget.

3:12-reglerna bestämmer till stor del din utdelning

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. I dagsläget anses regelverket vara gynnsamt och det på grund av att regelverket lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg.

Vad är gränsbelopp och lågbeskattad utdelning?

Gränsbelopp är det högsta belopp som du kan ta ut lågbeskattad utdelning från företagets beskattade vinst och enbart betala 20% kapitalskatt privat.

Förenklings eller huvudregeln?

Om man äger sitt eget aktiebolag till 100% och använder sig utav förenklingsregeln, så kan man ta sk lågbeskattad utdelning upp till 163 075 SEK (2017). Lågbeskattad utdelning kan du enbart ta från ett aktiebolag trots att du kanske äger flera bolag.

Använder man sig istället av huvudregeln, så beror gränsbeloppets tak på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av löner utbetalda under året före det aktuella utdelningsåret. Om ditt bolag kvalificerar sig för att använda regeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp för lågbeskattad utdelning.

Skatten betalar du året efter du tog utdelning.

Vi hoppas denna korta artikel om utdelning och hur den bokförs kan hjälpa dig. Vill du få mer djupgående rådgivning kring hur du löser dessa frågor för just ditt bolag, är du mycket välkommen att kontakta oss på Bfree!

 Likviditetsbudget eller likviditetsplan som det också kallas för är en budget som visar hur dina pengar kommer att räcka för att täcka den kommande månadens förutsedda utgifter. Budgeten är ett jättebra sätt att hålla en god översikt över sin ekonomiska situation.

Därför behöver du ha koll på likviditetsbudgeten

Även om du gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst, så är en likviditetsbudget ändå mycket viktig. Det kan det under årets gång komma tillfällen då dina utgifter är fler och större än vad du har möjlighet att täcka vid just det tillfället. Exempelvis om du har höga produktionskostnader, men inte får betalt förrän produkten är levererad, flera månader senare.

Dålig likvid = potentiell konkurs

Brist på pengar kan i värsta fall stjälpa hela ditt företag. De flesta bolag som konkar gör det inte för att de har dålig resultat utan för att pengarna tar slut. Därför bör du göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Då kan du på ett bättre sätt planera företagets närliggande ut och inbetalningar.

Gör en budget

Att göra en likviditetsbudget är jätteenkelt! Det finns otaliga mallar, en utav de vi gillar allra mest är den som Almi tagit fram, länk till den finner du här. Har du ytterligare frågor och funderingar kring likviditetsbudgetar? Kontakta oss på Bfree så hjälper vi dig!

Att bokföra lön på rätt sätt är ganska enkelt egentligen, när man väl förstått grundprinciperna och gjort lönekörningar ett par gånger.

Bokföra lön utanför aktiebolag?

Först och främst, en enskild näringsidkare (alltså enskilt företag), delägare i handelsbolag eller i ett kommanditbolag får aldrig vara anställd i den specifika verksamheten. Den får inte heller erhålla någon lön från den egna verksamheten. Delägare i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag beskattas för vinsten i verksamheten och gör istället egna uttag.

Skillnad mellan tjänstemän och kollektivanställda i bokföringen

I större företag skiljer bokföringen allt som oftast beroende på vad den anställde arbetar med, såsom löner till tjänstemän, kollektivanställda, samt löner till företagsledare. I mindre företag behöver man inte skilja mellan olika typer av löner, däremot kan det finnas annat som måste tas hänsyn till. Det handlar om tex om den anställde har haft någon förmån tex en bil som företaget står för, då adderas sk förmånsvärde på toppen av bruttolönen. Då får företaget betala arbetsgivaravgifter för förmånen och den anställde får betala motsvarande skatt.

Hur gör jag med A-skatten och arbetsgivaravgifterna då?

A-skatt drar du från dina anställdas bruttolöner, där inkluderar du även förmåner. Vilken procentsats som ska dras av beror helt och hållet på vilken kommun den anställde är skriven i och hur mycket lön de har. Information om skatt i specifika kommuner hittar du på skatteverket.se. Arbetsgivaravgifterna bokas månadsvis, samma månad som löneutbetalningen sker. Man skickar in arbetgivardeklarationen på papper alternativt kan man deklarerar med Bank-ID på skatteverket.se (som är enklare!). Deklarationen innehåller uppgifter om hur mycket lön och andra förmåner de anställda har fått. Samt, hur mycket skatt man har dragit av innan man har betalat ut lönen. Efter man har skickat in deklarationen (vanligtvis den 12:e månaden efter skattedeklarationen) betalar man de deklarerade arbetsgivaravgifterna och skatten till Skatteverket. Där de slutligenhamnar på ditt bolags skattekonto.

Avslutningsvis: Hur man bokför semesterlöner och vad är semesterlöner bra för?

Semesterlönen är en procentsats av den lön som den anställde tjänat in under intjänandeåret. Närmare bestämt är den 12 procent. Vi tar ett exempel: Den anställde har lön på 20 000 kronor. För varje månad hen får lön bokförs det även upp en semesterlöne skuld till denne på 20 000 x 12% = 2 400 kronor. Om den anställde har arbetat 12 månader kan hen ta ut en semester och få ut sin vanliga lön från företaget. Då utan att det drabbar företagets resultat under semestermånaden, man nollställer skulden till hen istället.

I vissa fall har man kommit överens om en annan procentsats än 12%eller andra typer av ersättningar. Då är det dessa som gäller. Semesterlönen bokför man som kostnad i och med varje löneutbetalning och samtidigt som skuld på balansräkningen.

Vi hoppas denna korta summering givit dig en bra överblick i ämnet bokföra lön på rätt sätt. Glöm inte att du alltid är välkommen att kontakta oss på Bfree för mer information och konsultation gällande bokföring!