Varför soliditeten är viktig

Soliditet är ett av nyckeltalen. För att lättast förklara soliditet bör vi först addressera begreppet nyckeltal. Vad är då nyckeltal undrar du? Jo, nyckeltal finns för till för att kunna värdera ett företag. Du kanske inte alltid får tillräckligt med information om hur ditt företag har presterat under ett år genom att bara titta i bokslutet på bokslutsdagen. Du behöver oftast fler detaljer.

Genom att använda dig utav nyckeltal förstår du lättare hur ditt företags ekonomi fungerar. Då kan du lättare påverka dess utveckling strategiskt. Det finns flera olika nyckeltal, som delas in i olika kategorier, och mäter olika saker. De vanligaste är lönsamhetsmått, finansiella mått och verksamhetsmått, exempelvis räntabilitet, likviditet och just soliditet.

Vad soliditet handlar om

Soliditiet är som sagt ett av de vanligaste nyckeltalen, som påvisar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. De tillgångar som inte finansierats med eget kapital är alltså lån, som också kallas främmande kapital. När man analyserar soliditeten gör man en bedömning i företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Att räkna ut företagets soliditet är enkelt, du tar det egna kapitalet och delar det på den totala summan av tillgångar. För att få det till en procentuell summa, multiplicerar du det antalet med hundra.

Fördelar är många när du innehar en hög (god) soliditet

Du har säkert hört att det är bäst ha en så stor andel eget kapital finansierat i företaget som möjligt. Vilket är sant – det är en bra regel att utgå ifrån. Ett företag med hög soliditet kan också kallas för ett företag med god soliditet, just därför att det innebär en låg finansiell risk och medför flera fördelar.

Dels blir företaget inte lika känsligt mot eventuella motgångar, dels blir det lättare att få ett banklån beviljat. Det är dock viktigt att förstå att även om företaget går med förlust och får låg soliditet, kan sammanhörande faktor vara att företagets tillväxt ökar rejält. Vilket är naturligt under vissa perioder.

En sak som dock är viktig att se som en varningsflagga är ifall både soliditeten är låg, samtidigt som tillväxten är dålig. Det finns med andra ord flera sätt för hög eller låg soliditet att uppstå.

Med detta hoppas vi du fått dg en klarare bild över vad soliditet är och varför det är viktigt!

 

 

Att ta tjänstledigt och starta eget är något som lockar allt fler, men hur går man egentligen tillväga för att komma igång? När du tar tjänstledigt får du ta ledigt under en längre period, utan någon betalning. För att kunna ta tjänstledigt måste du ha varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i de senaste sex månaderna. Eller, i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Som anställd har du skyldighet att anmäla din önskade tjänstledighet minst tre månader innan. Detta sker helst skriftligen, sedan har din arbetsgivare en månad på sig att fatta ett beslut i frågan.

Så fungerar det när du vill starta eget under tjänstledigheten

Har du intentioner att följa din dröm och starta eget? Kul! Det är ett stort steg från att ha varit anställd hos någon annan till att bli enskild näringsidkare, eller aktiebolagsägare. Därför är det smart att vara påläst och ha koll på vad som gäller. Du får vara ledig i högst sex månader för att pröva din egen verksamhet. Sexmånaders-perioden kan tyvärr inte delas upp i flera separata delar.

Vilka möjligheter finns, och vilka krav kan ställas på dig?

Det har ingen större betydelse ifall du vill starta eget aktiebolag eller egen enskild firma, dock är det viktigt att tänka på vilken bransch du intresserar dig för. Grundförutsättningen för att medges tjänstledighet är att du inte har planer på att konkurrera med din arbetsgivare. Påminner din verksamhet för mycket om din gamla arbetsplats kan det innebära att du då får avslag på din ansökan tjänstledighet. Du kan upplevas som en potentiell konkurrent och innebär en risk för det nuvarande företaget. Skulle du ångra dig och vill avbryta din ledighet kan det vara så att din arbetsgivare kan kräva att du måste göra en anmälan om att du vill komma tillbaka. Detta minst en månad i förväg. Din arbetsgivare har inte rätt att säga upp dig till följd av att du  vill ta tjänstledigt och starta eget. Skulle det hända, ska du dock kontakta ditt juridiska ombud eller fackförbund.

Att ta tjänstledigt och starta eget är inte så svårt som du tror!

Självklart kan det kännas läskigt att kasta sig ut på okänt vatten, när man redan har en tjänst och en arbetsgivare man känner sig trygg med. Samtidigt innebär det flera fördelar med att vara entreprenör och du får chansen att arbeta med det du verkligen brinner för. Förutom att du kan eventuellt tjäna mycket pengar på att driva eget, är det oerhört kreativitetshöjande och utvecklande. Dessutom blir du blir din egen chef som har dina egna arbetstider.

Förhoppningsvis har du fått en lite djupare förståelse för hur det ser ut om man vill ta tjänstledigt och starta eget. Är du på enreprenörsspåret hjälper vi på Bfree dig gärna med allt som kan tänkas vara aktuellt. Ta kontakt via vår hemsida eller släng gärna iväg ett mail så hör vi av oss. Välkommen!

Deklaration aktiebolag, vad innebär den?

Ett aktiebolags deklaration är en handling som upprättas varje år och som anger alla uppgifter kring hur mycket som tjänats in under beskattningsåret, samt hur myckat skatt som ska betalas in till Skatteverket som följd. Aktiebolag är skyldiga till att deklarera oavsett om de haft några intäkter under året eller inte. Detta gäller även om ingen verksamhet alls har bedrivits i bolaget under beskattningsåret.

När bör man göra sin deklaration?

Deklaration aktiebolag, är alltid lika med: 1:a juli, 15:e december eller 1:a Mars, beroende på vilket beskattningsår aktiebolaget innehar. I de fall bolaget rapporterar händelserna elektroniskt får man ytterligare en månad på sig. Om man inte lämnar in deklarationen i tid riskerar det att få betala en förseningsavgift. Sjukdom eller liknande ursäkt som orsakat förseningar med deklarationen, kan emellertid göra att man undgår förseningsavgift. I de fall man kan påvisa läkarintyg. Det är även i vissa fall möjligt att i förväg få anstånd från skatteverket att lämna in deklarationen senare än de datum som anges ovan.

Noggrannhet är viktigt när man deklarerar

Då bolaget lämnar uppgifter till skatteverket är det alltid viktigt att vara noggrann. Ofullständiga uppgifter kan innebära att man påförs skattetillägg eller i värsta fall gör sig skyldig till skattebrott. För att kunna deklarera felfritt är det därför viktigt att se till att det finns rätt underlag för att genomföra deklarationen, därför är det viktigt att man under hela året har koll på sina räkenskaper och förda anteckningar.

Kolla in Bfrees Youtube-kanal om du vill veta mer!

Regler för vad en deklaration ska innehålla finns i skatteförfarandelagen. Där räknas en rad särskilda uppgifter upp som bolaget ska lämna in. Det kan vara mycket att hålla koll på innan det är dags, så förhoppningsvis har denna artikel varit till hjälp. På vår youtube-kanal kan titta på kortare filmer med tips för hur du bland annat deklarerar, och här på vår hemsida är du mer än välkommen att se på filmer och läsa på om alla andra delar av bokföringen!

Interimsfordran är ett företagsekonomiskt begrepp som  använder oftast då man jobbar med ett företags bokslut. Interimssfordran är ett konto i balansräkningen som innehåller både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

En första typ av interimssfordran –  förutbetalda kostnader

Den första utav de två typerna av interimssfordran är förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader uppkommer när företaget har betalad en vara eller tjänst men har inte fått den levererad än.

Exempel på förutbetalda kostnader: Du beställer och betalar en monterplats på en mässa som går av stapeln i april. När fakturan kommer i januari så bokas den INTE som en kostnad hos dig utan som interimsfordran, dvs en förutbetald kostnad på balansräkningen. Fordran bokas till en kostnad först när du har deltagit på mässan och därmed “utnyttjad” det förutbetalda beloppet.

Upplupna intäkter, den andra typen av interimsfordran

Den andra typen av interimssfordran är upplupna intäkter. Upplupna intäkter uppkommer när företaget har levererat en vara eller tjänst men inte fakturerad än.

Exempel på upplupna intäkter: Du som företagare anlitar en IT-konsult att hjälpa dig med din websida. Ni kommer överens om ett arvode om 20 000 kronor som faktureras när arbetet är slutfört. IT-konsulten slutför projektet men fakturerar inte direkt utan av någon anledning först efter tre månader. IT-konsulten skall boka 20 000 som intäkt då projektet blev slutfört och en interimsfordran (sk upplupen intäkt) om 20 000 tills man skickar fakturan till dig som kund, varvid hen bokar bort interimsfordran från balansräkiningen.  

Vi hoppas den här artikeln om interrimssfordran var informativ! Kolla även vår artikel om interimsskuld, då de hänger ihop med varandra. Vill du få mer djupgående rådgivning angående redovisning eller företagande, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare hantera, förstå och använda sin bokföring.

Ja, vad är en interimsskuld? Det är inte helt lätt att veta när man är ny i bokföringens värld. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som vi använder då vi jobbar med ett företags bokslut. Interimsskulder är ett konto i balansräkningen som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Förutbetalda intäkter, den första typen av interimsskulder

Den första utav de två typerna av interimsskulder är förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter uppkommer när företaget har fått en förskottsbetalning, oftast för en tjänst som företaget ska utfärda.

Exempel på förutbetalda intäkter –  Mässarrangören: I januari skickar mässarrangören dig en faktura för mässan som går av stapeln i april – först bokas fakturan som en interimsskuld (förutbetald intäkt) hos mässarrangören. Mässarrangören har ju en skuld till dig tills mässan har varit och först då kan skulden bokas som intäkt.

En andra typ av interimsskulder –  upplupna kostnader

Upplupna kostnader innebär värdet på de varor och/eller tjänster som företaget har förbrukat, men ännu inte betalat för. Ett exempel på sådana kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, räntekostnader eller kostnader för företagets redovisning och bokslut. Företag måste redovisa alla sina upplupna kostnader som en kostnad och en skuld i sin balansräkning. När företaget betalat sin skuld till leverantören så kan den upplupna kostnaden (interimsskulden) bokas bort från företagets balansräkning.

Exempel på upplupen kostnad – Du som företagare anlitar en IT-konsult för att hjälpa dig med din websida. Ni kommer överens om ett arvode om 20 000 kronor som faktureras när arbetet är slutfört. IT-konsulten slutför projektet men fakturerar inte direkt utan av någon anledning först efter tre månader. Då skall du boka 20 000 som en kostnad då projektet blev slutfört och en interimsskuld (sk upplupen kostnad) om 20 000 tills du får fakturan från IT-konsulten, varvid upplupna kostnaden kan bokas bort.  

Vi hoppas den här artikeln om interrimsskulder var informativ! Kolla även vår artikel om interimsfordran, då de hänger ihop med varandra. Vill du få mer djupgående rådgivning angående redovisning eller företagande, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare hantera, förstå och använda sin bokföring.

Att deklarera enskild firma är vanligtvis enkelt, du gör det i samband med din privata inkomstdeklaration normalt den 4:e maj.

Preliminär inkomstdeklaration

Vanligtvis vill Skatteverket att man betalar in sk preliminärskatt under året, som skall motsvara den slutgiltiga skatten som du ska betala av den vinsten som du gör i din enskild firma. Om du känner att Skatteverket har satt fel preliminärskatt (för hög eller låg) för dig kan du ändra den. Det gör du genom att skicka in (eller gör via nätet) en så kallad preliminär inkomstdeklaration. Denna handlägger sedan Skatteverket och ger dig i retur ett beslut om hur mycket skatt du ska betala för det kommande verksamhetsåret.

Löpande bokföring och bokslut..

Under det löpande verksamhetsåret bokför du dina ekonomiska händelser i den enskilda firman. När du sedemera avslutar året med att göra ett sk förenklad bokslut överför du verksamhetens intäkter och kostnader till din inkomstdeklaration. Detta gör du genom att bifoga en sk NE (Inkomst i näringsverksamhet)- bilaga till din privata inkomstdeklaration. Det går numera även att göra elektroniskt via Skatteverket. Det gör du genom att använda tjänsten Inkomstdeklaration 1. Då skapas det automatiskt en NE-bilaga som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

.. resulterar i en ny inkomstdeklaration och ett slutskattebesked

Efter att du nu lämnat in din deklaration, handlägger Skatteverket återigen, för att sedan överlämna ett slutskattebesked. Din firmas resultat beskattas vanligtvis som inkomst av tjänst och skatten beror på hur mycket andra inkomster du har haft under året. Har du betalat in för lite skatt får du nu betala mer och om du har betalat för mycket får du en så kallad skatteåterbäring.

Vi hoppas den här artikeln om hur man deklarerar för sin enskilda firma gav dig kött på benen. Vill du få mer djupgående rådgivning angående vilken bolagsform som bör passa dig bäst, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare förstå sin bokföring.

Som enskild näringsidkare är företagets organisationsnummer detsamma som ditt personnummer, ägaren är med det också personligt ansvarig för alla företagets skulder. I sin essens kan enskilt näringsidkande beskrivas som en “easy start” av ditt företagande. detta framförallt då administrationen är mindre omfattande i denna bolagsform jämfört med i exempelvis aktiebolag.

Vilka är fördelarna med att vara enskild?

Den främsta fördelen är absolut enkelheten. Det går snabbt och smidigt att skapa bolaget och det kostar inte särskilt mycket. Startar du t.ex. ett aktiebolag måste du själv gå in med ett minimum om 50000 SEK i aktiekapital, för att ens få komma igång.

Att vara enskild näringsidkare innebär också att du kan driva ditt bolag helt och hållet enskilt, vilket namnet antyder. Man måste vara fler än en person som startar ett aktiebolag (ett aktiebolag ska ha en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot tillsammans med en suppleant).

Vad är nackdelarna då?

Den mest centrala nackdelen med att vara enskild näringsidkare, som också ger inverkan alla delar av verksamheten. Är att du som ägare har ett obegränsad ansvar för alla företagets förpliktelser. Därför riskerar allt han eller hon äger genom den enskilda firman. Rent skattemässigt följer också den personliga kopplingen med. Till skillnad från aktiebolag och föreningar så är det återigen individen, ägaren som blir skattesubjektet som enskild näringsidkare. Och i praktik – det betyder också att din inkomstdeklaration blir krångligare.

En annan nackdel är att man oftast vill eller måste ombilda sin verksamhet till aktiebolag förr eller senare, egentligen i samma sekund som några större affärer görs mellan idkaren och potentiella kunder, då risken för ekonomiskt trubbel blir allt för stort annars.

Vill du bli enskild näringsidkare?

Vi hoppas den här artikeln om bolagsformen enskild näringsidkare gav dig kött på benen. Vill du få mer djupgående rådgivning angående vilken bolagsform som bör passa dig bäst, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare förstå sin bokföring.